top of page

NO.

292

พระเจ้าเที่ยงแท้

KEY

                   G          C  

1. มีของบางสิ่งที่ฉันไม่รู้

             G        D      G  

มีที่บางแห่ง ฉันไปไม่ได้


                  G                C  

2. แต่ฉันแน่ใจในท่านผู้หนึ่ง

                  G  

พระเจ้าเที่ยงแท้

                D          G  

เที่ยงแท้ในใจในชีวิตฉัน


                       C                G  

***พระเจ้าเที่ยงแท้ แน่ในใจฉัน

                   Em                  C  

พระเจ้าเที่ยงแท้เพราะพระไถ่ฉัน

                  D  

ให้พ้นความตาย

                    G                C  

ความรักพระองค์ นั้นแสนชื่นใจ

                   G  

พระเจ้าเที่ยงแท้

                D            G  

เที่ยงแท้ในใจในชีวิตฉัน


                        G               C  

3. ท่านอาจผิดหวังในคนบางคน

                    G       D          G  

ท่านอาจชอกช้ำในความล้มเหลว


                      G                   C  

4.พระเจ้าช่วยท่านในความผิดหวัง

                     G  

บันดาลความเศร้าให้กลาย

        D                  G  

เป็นความชื่นชมยินดี

-2
bottom of page