top of page

NO.

057

พระเยซูเป็นที่รักของข้า

KEY

C                G              Am  

1. พระเยซู เป็นที่รักของข้า

                      F           G  

พระเยซู ข้าจะไม่ละพระองค์

C                    G  

พระองค์นำข้า จากโคลนตมผงคลี

Am                      F            G  

วางชีวิตข้าไว้บนศิลา ข้าจึงได้รู้ว่า


C                  G              Am  

** รักพระองค์ มีพระองค์

                             F              G  

แม้โลกนี้จะสูญสิ้นไป ข้ามีพระองค์

C              G                      Am  

  พระผู้ช่วย     และทรงเป็นเพื่อน

                                 F             G  

ข้าสรรเสริญ พระองค์ตลอดชีวิตนิรันดร์

-4
bottom of page