top of page

NO.

057

พระเยซูเป็นที่รักของข้า

KEY

C#              G#            Bbm  

1. พระเยซู เป็นที่รักของข้า

                      F#         G#

พระเยซู ข้าจะไม่ละพระองค์

C#                  G#

พระองค์นำข้า จากโคลนตมผงคลี

Bbm                      F#          G#

วางชีวิตข้าไว้บนศิลา ข้าจึงได้รู้ว่า


C#                G#            Bbm  

** รักพระองค์ มีพระองค์

                             F#            G#

แม้โลกนี้จะสูญสิ้นไป ข้ามีพระองค์

C#            G#                    Bbm  

  พระผู้ช่วย     และทรงเป็นเพื่อน

                                 F#           G#

ข้าสรรเสริญ พระองค์ตลอดชีวิตนิรันดร์

-3
bottom of page