top of page

NO.

057

พระเยซูเป็นที่รักของข้า

KEY

D                A              Bm  

1. พระเยซู เป็นที่รักของข้า

                      G           A  

พระเยซู ข้าจะไม่ละพระองค์

D                    A  

พระองค์นำข้า จากโคลนตมผงคลี

Bm                      G            A  

วางชีวิตข้าไว้บนศิลา ข้าจึงได้รู้ว่า


D                  A              Bm  

** รักพระองค์ มีพระองค์

                             G              A  

แม้โลกนี้จะสูญสิ้นไป ข้ามีพระองค์

D              A                      Bm  

  พระผู้ช่วย     และทรงเป็นเพื่อน

                                 G             A  

ข้าสรรเสริญ พระองค์ตลอดชีวิตนิรันดร์

-2
bottom of page