top of page

NO.

389

มีธารน้ำพุเต็มด้วยโลหิต

KEY

     F                   Bb    F  

1. มีธารน้ำพุเต็มด้วยโลหิต

                         C7  

ซึ่งมาจากพระเยซู

     F                   Bb   F  

ถ้าใครทำบาปดำลงให้มิด

                  C7   F  

จะหายบาปที่มีอยู่

      F               Bb    F  

จะหายบาปที่มีอยู่

      F               C7  

จะหายบาปที่มีอยู่

     F                   Bb     F  

ถ้าใครทำบาปดำลงให้มิด

                 C7    F  

จะหายบาปที่มีอยู่


        F                  Bb   F  

2.โจรบนกางเขนผู้นั้นยินดี

                          C7  

ได้เห็นฤทธิ์โลหิตนั้น

     F                Bb   F  

แม้ข้าจะชั่วกว่าโจรผู้นั้น

                 C7            F  

บาปก็จะหลุดเหมือนกัน

         F                    Bb      F  

บาปก็จะหลุดเหมือนกัน

        F                     C7  

บาปก็จะหลุดเหมือนกัน

     F                 Bb   F  

แม้ข้าจะชั่วกว่าโจรผู้นั้น

               C7            F  

บาปก็จะหลุดเหมือนกัน


        F                      Bb  F  

3.โลหิตประเสริฐแห่งพระผู้ไถ่

                          C7  

จะไม่หมดไปซึ่งฤทธิ์

        F             Bb     F  

จนทุกคนที่พระองค์ไถ่นั้น

                C7         F  

จะพ้นอำนาจความผิด

               F           Bb     F  

จะพ้นอำนาจความผิด

      F                    C7  

จะพ้นอำนาจความผิด

      F               Bb       F  

จนทุกคนที่พระองค์ไถ่นั้น

               C7          F  

จะพ้นอำนาจความผิด


         F                Bb    F  

4.ตั้งแต่ข้าเชื่อได้เห็นโลหิต

                            C7  

ซึ่งไหลมาจากกางเขน

     F                 Bb          F  

ข้าขอถวายสรรเสริญพระคริสต์

                   C7         F  

เพราะข้าพ้นบาปหมดเวร 

                     F          Bb      F  

เพราะข้าพ้นบาปหมดเวร

          F                     C7  

เพราะข้าพ้นบาปหมดเวร

     F                   Bb          F  

ข้าขอถวายสรรเสริญพระคริสต์

                   C7          F  

เพราะข้าพ้นบาปหมดเวร

-4
bottom of page