top of page

NO.

389

มีธารน้ำพุเต็มด้วยโลหิต

KEY

     F#                 B      F#

1. มีธารน้ำพุเต็มด้วยโลหิต

                         C#7

ซึ่งมาจากพระเยซู

     F#                 B     F#

ถ้าใครทำบาปดำลงให้มิด

                  C#7 F#

จะหายบาปที่มีอยู่

      F#             B      F#

จะหายบาปที่มีอยู่

      F#             C#7

จะหายบาปที่มีอยู่

     F#                 B       F#

ถ้าใครทำบาปดำลงให้มิด

                 C#7  F#

จะหายบาปที่มีอยู่


        F#                B     F#

2.โจรบนกางเขนผู้นั้นยินดี

                          C#7

ได้เห็นฤทธิ์โลหิตนั้น

     F#              B     F#

แม้ข้าจะชั่วกว่าโจรผู้นั้น

                 C#7          F#

บาปก็จะหลุดเหมือนกัน

         F#                  B        F#

บาปก็จะหลุดเหมือนกัน

        F#                   C#7

บาปก็จะหลุดเหมือนกัน

     F#               B     F#

แม้ข้าจะชั่วกว่าโจรผู้นั้น

               C#7          F#

บาปก็จะหลุดเหมือนกัน


        F#                    B    F#

3.โลหิตประเสริฐแห่งพระผู้ไถ่

                          C#7

จะไม่หมดไปซึ่งฤทธิ์

        F#           B       F#

จนทุกคนที่พระองค์ไถ่นั้น

                C#7       F#

จะพ้นอำนาจความผิด

               F#         B       F#

จะพ้นอำนาจความผิด

      F#                  C#7

จะพ้นอำนาจความผิด

      F#             B         F#

จนทุกคนที่พระองค์ไถ่นั้น

               C#7        F#

จะพ้นอำนาจความผิด


         F#              B      F#

4.ตั้งแต่ข้าเชื่อได้เห็นโลหิต

                            C#7

ซึ่งไหลมาจากกางเขน

     F#               B            F#

ข้าขอถวายสรรเสริญพระคริสต์

                   C#7       F#

เพราะข้าพ้นบาปหมดเวร 

                     F#        B        F#

เพราะข้าพ้นบาปหมดเวร

          F#                   C#7

เพราะข้าพ้นบาปหมดเวร

     F#                 B            F#

ข้าขอถวายสรรเสริญพระคริสต์

                   C#7        F#

เพราะข้าพ้นบาปหมดเวร

-3
bottom of page