top of page

NO.

268

รักในพระคุณ

KEY

      Bb                     Bb

1. ความรักยิ่งใหญ่ ความรักประเสริฐ

Cm                     F  

เป็นพระคุณ ประทานให้เรา

Bb              Bb

องค์ผู้ทรงไถ่ องค์ผู้สูงสุด

Cm                          F  

ทรงพลีพระชนม์ บนไม้กางเขน


  D#                               Dm  

*ใครจะเปรียบเหมือนองค์พระเจ้าทรงฤทธิ์

D#                          Gm     F  

ใครจะรักเรา เท่าพระองค์

     D#                               Dm      Gm  

จะมอบกายและใจ เพื่อทดแทนพระคุณ

         Cm                  F                 Bb

แด่พระเจ้ายิ่งใหญ่ จะรักและเชื่อฟังสืบไป

-4
bottom of page