top of page

NO.

268

รักในพระคุณ

KEY

      B                       B  

1. ความรักยิ่งใหญ่ ความรักประเสริฐ

C#m                     F#

เป็นพระคุณ ประทานให้เรา

B                B  

องค์ผู้ทรงไถ่ องค์ผู้สูงสุด

C#m                          F#

ทรงพลีพระชนม์ บนไม้กางเขน


  E                                 D#m  

*ใครจะเปรียบเหมือนองค์พระเจ้าทรงฤทธิ์

E                            G#m     F#

ใครจะรักเรา เท่าพระองค์

     E                                 D#m      G#m  

จะมอบกายและใจ เพื่อทดแทนพระคุณ

         C#m                  F#               B  

แด่พระเจ้ายิ่งใหญ่ จะรักและเชื่อฟังสืบไป

-3
bottom of page