top of page

NO.

311

วางชีวิต

KEY

     C                G      Am  

1. วางชีวิต วางเกียรติที่มี

           F         Dm     G  

ที่แทบเท้าพระเยซู

     C                      G        Am  

เรารับความรักและพระเมตตา

         F         G      C  

ที่แทบเท้าพระเยซู


                       F   C     Dm    C  

**(และ)เราร้องบริสุทธิ์   บริสุทธิ์

                    F    C      Dm    C  

(และ)เราร้องบริสุทธิ์     บริสุทธิ์

                     F   C        Dm      G   C  

(และ)เราร้องบริสุทธิ์      บริสุทธิ์ พระผู้ไถ่

-4
bottom of page