top of page

NO.

311

วางชีวิต

KEY

     C#              G#    Bbm  

1. วางชีวิต วางเกียรติที่มี

           F#       D#m     G#

ที่แทบเท้าพระเยซู

     C#                    G#      Bbm  

เรารับความรักและพระเมตตา

         F#       G#    C#

ที่แทบเท้าพระเยซู


                       F# C#   D#m    C#

**(และ)เราร้องบริสุทธิ์   บริสุทธิ์

                    F#  C#    D#m    C#

(และ)เราร้องบริสุทธิ์     บริสุทธิ์

                     F# C#      D#m      G# C#

(และ)เราร้องบริสุทธิ์      บริสุทธิ์ พระผู้ไถ่

-3
bottom of page