NO.

202

องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่

KEY

     Bb

1. องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่

                                 F

องค์พระเจ้าของเราเกรียงไกร

Bb                  Gm

ชาวสวรรค์ และโลกา

Bb                  Gm

พากันร้อง สรรเสริญว่า

Bb                  F       Bb

องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่


    Bb

2. เรารับใช้พระเจ้ายิ่งใหญ่

                            F

เรารับใช้พระเจ้าเกรียงไกร

Bb                  Gm

ชาวสวรรค์ และโลกา

Bb                   Gm

พากันร้อง สรรเสริญว่า

Bb               F      Bb

เรารับใช้พระเจ้ายิ่งใหญ่

-4