top of page

NO.

202

องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่

KEY

    Bb

1. องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่

                               F  

องค์พระเจ้าของเราเกรียงไกร

Bb                   Gm  

ชาวสวรรค์ และโลกา

Bb                  Gm  

พากันร้อง สรรเสริญว่า

Bb                    F       Bb

องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่


    Bb

2. เรารับใช้พระเจ้ายิ่งใหญ่

                                  F  

เรารับใช้พระเจ้าเกรียงไกร

Bb                   Gm  

ชาวสวรรค์ และโลกา

Bb                   Gm  

พากันร้อง สรรเสริญว่า

Bb              F        Bb

เรารับใช้พระเจ้ายิ่งใหญ่

-4
bottom of page