top of page

NO.

202

องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่

KEY

    B  

1. องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่

                               F#

องค์พระเจ้าของเราเกรียงไกร

B                     G#m  

ชาวสวรรค์ และโลกา

B                    G#m  

พากันร้อง สรรเสริญว่า

B                      F#     B  

องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่


    B  

2. เรารับใช้พระเจ้ายิ่งใหญ่

                                  F#

เรารับใช้พระเจ้าเกรียงไกร

B                     G#m  

ชาวสวรรค์ และโลกา

B                     G#m  

พากันร้อง สรรเสริญว่า

B                F#      B  

เรารับใช้พระเจ้ายิ่งใหญ่

-3
bottom of page