top of page

NO.

202

องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่

KEY

    C  

1. องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่

                               G  

องค์พระเจ้าของเราเกรียงไกร

C                     Am  

ชาวสวรรค์ และโลกา

C                    Am  

พากันร้อง สรรเสริญว่า

C                      G       C  

องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่


    C  

2. เรารับใช้พระเจ้ายิ่งใหญ่

                                  G  

เรารับใช้พระเจ้าเกรียงไกร

C                     Am  

ชาวสวรรค์ และโลกา

C                     Am  

พากันร้อง สรรเสริญว่า

C                G        C  

เรารับใช้พระเจ้ายิ่งใหญ่

-2
bottom of page