top of page

NO.

031

เดินกับพระเยซู

KEY

      C#            F#  G#7

1. เดินกับพระเยซู เดินอยู่ทุกวันวาน

C#

เดินทุกวิถีทาง

C#             F#    G#7                  C#

เดินกับพระเยซู  เดินกับพระองค์ผู้เดียว


     C#                        F#

2. เดินในแสงสุรีย์ศรี  เดินในเงามืดวิถี

G#7                        C#

เดินอยู่ทุกวันวาน    เดินทุกวิถีทาง

C#                         F#

เดินในแสงสุรีย์ศรี  เดินในเงามืดวิถี

G#7                         C#

เดินร่วมกับพระองค์ผู้เดียว

-4
bottom of page