top of page

NO.

031

เดินกับพระเยซู

KEY

      C              F    G7  

1. เดินกับพระเยซู เดินอยู่ทุกวันวาน

C  

เดินทุกวิถีทาง

C               F      G7                    C  

เดินกับพระเยซู  เดินกับพระองค์ผู้เดียว


     C                          F  

2. เดินในแสงสุรีย์ศรี  เดินในเงามืดวิถี

G7                          C  

เดินอยู่ทุกวันวาน    เดินทุกวิถีทาง

C                           F  

เดินในแสงสุรีย์ศรี  เดินในเงามืดวิถี

G7                           C  

เดินร่วมกับพระองค์ผู้เดียว

-5
bottom of page