top of page

NO.

031

เดินกับพระเยซู

KEY

      B              E    F#7

1. เดินกับพระเยซู เดินอยู่ทุกวันวาน

B  

เดินทุกวิถีทาง

B               E      F#7                  B  

เดินกับพระเยซู  เดินกับพระองค์ผู้เดียว


     B                          E  

2. เดินในแสงสุรีย์ศรี  เดินในเงามืดวิถี

F#7                        B  

เดินอยู่ทุกวันวาน    เดินทุกวิถีทาง

B                           E  

เดินในแสงสุรีย์ศรี  เดินในเงามืดวิถี

F#7                         B  

เดินร่วมกับพระองค์ผู้เดียว

+6
bottom of page