NO.

61

เพราะพระองค์ทรงอยู่

KEY

                   D#                G#

1. พระเจ้าประทานพระเยซู พระบุตร

               D#          Bb

ทรงรักและให้อภัยแก่ข้า

             D#              G#

ทรงไถ่ตัวข้า ด้วยสละพระชนม์

               D#                Bb

อุโมงค์ว่างเปล่า ย่อมยืนยันว่า

                 D#   Bb

พระองค์ทรงอยู่


                          D#                  G#

*เพราะพระองค์ทรงอยู่ ข้าเผชิญพรุ่งนี้ได้

                        D#                    Bb

เพราะพระองค์ทรงอยู่  ความกลัวหายไป

                 D#                        G#

เพราะข้าแน่ใจ แน่ใจ พระองค์นำข้างหน้า

             D#               Bb            D#

ข้าจะอดทนเพราะข้าแน่ใจ พระองค์ทรงอยู่

-4