top of page

NO.

061

เพราะพระองค์ทรงอยู่

KEY

                      E                  A  

1. พระเจ้าประทานพระเยซู พระบุตร

                E            B  

ทรงรักและให้อภัยแก่ข้า

              E                A  

ทรงไถ่ตัวข้า ด้วยสละพระชนม์

                 E                    B  

อุโมงค์ว่างเปล่า ย่อมยืนยันว่า

                   E     B  

พระองค์ทรงอยู่


                              E                    A  

*เพราะพระองค์ทรงอยู่ ข้าเผชิญพรุ่งนี้ได้

                            E                        B  

เพราะพระองค์ทรงอยู่  ความกลัวหายไป

                  E                            A  

เพราะข้าแน่ใจ แน่ใจ พระองค์นำข้างหน้า

              E                  B                   E  

ข้าจะอดทนเพราะข้าแน่ใจ พระองค์ทรงอยู่

-3
bottom of page