top of page

NO.

061

เพราะพระองค์ทรงอยู่

KEY

                      F                  Bb

1. พระเจ้าประทานพระเยซู พระบุตร

                F            C  

ทรงรักและให้อภัยแก่ข้า

              F                Bb

ทรงไถ่ตัวข้า ด้วยสละพระชนม์

                 F                    C  

อุโมงค์ว่างเปล่า ย่อมยืนยันว่า

                   F     C  

พระองค์ทรงอยู่


                              F                    Bb

*เพราะพระองค์ทรงอยู่ ข้าเผชิญพรุ่งนี้ได้

                            F                        C  

เพราะพระองค์ทรงอยู่  ความกลัวหายไป

                  F                            Bb

เพราะข้าแน่ใจ แน่ใจ พระองค์นำข้างหน้า

              F                  C                   F  

ข้าจะอดทนเพราะข้าแน่ใจ พระองค์ทรงอยู่

-2
bottom of page