top of page

NO.

061

เพราะพระองค์ทรงอยู่

KEY

                      F#                B  

1. พระเจ้าประทานพระเยซู พระบุตร

                F#          C#

ทรงรักและให้อภัยแก่ข้า

              F#              B  

ทรงไถ่ตัวข้า ด้วยสละพระชนม์

                 F#                  C#

อุโมงค์ว่างเปล่า ย่อมยืนยันว่า

                   F#   C#

พระองค์ทรงอยู่


                              F#                  B  

*เพราะพระองค์ทรงอยู่ ข้าเผชิญพรุ่งนี้ได้

                            F#                      C#

เพราะพระองค์ทรงอยู่  ความกลัวหายไป

                  F#                          B  

เพราะข้าแน่ใจ แน่ใจ พระองค์นำข้างหน้า

              F#                C#                 F#

ข้าจะอดทนเพราะข้าแน่ใจ พระองค์ทรงอยู่

-1
bottom of page