NO.

205

เราร้องต่อพระองค์

KEY

C                               C

1. แผ่นดินแห่งนี้ต้องการพระองค์

Am                         G

ต้องการพระองค์ข้ามา รินน้ำเติมเต็ม

      F             Em

แก่ผู้หิวกระหายที่ใจสลาย

    Dm               G

เราร้องเรียกนามพระองค์


C                                C

2. คุกเข่าอ้อนวอนร้องขอพระองค์

Am                             G

เราอยากจะเห็นพระองค์ทรงกู้ดินแดนนี้

F                 Em

ขึ้นอีกคราด้วยพระเมตตา

   Dm               G

เราร้องเรียกนามพระองค์


         C            C        Am

**เราร้องต่อพระองค์ เราร้องต่อพระองค์

     F                   G

เราร้องเรียกนามพระเจ้า

      F             G                C

ให้พระองค์เสด็จมา รักษาแผ่นดินนี้

-4