top of page

NO.

187

เวลาของเอลียาห์

KEY

    F                     Bb

1. นี่เป็นเวลาของเอลียาห์

       F            C               F  

ป่าวร้องถึงพระคำของพระเจ้า

      F                     Bb

และนี่เป็นเวลาของผู้รับใช้ โมเสส

F                   C               F  

ความชอบธรรมฟื้นคืนกลับมา

        Am                  Dm  

และแม้นี่เป็นเวลาการทนทุกข์

          Bb                        C  

ความกันดาร ความมืดและสงคราม

     F                          Bb

แต่เรายังเป็นเสียงในที่ไกลโพ้นร้องว่า

        F        C              F  

จงเตรียมหนทางแห่งพระเจ้า


    C             F                                 Bb

**พระองค์จะมา ด้วยเมฆท่ามกลางนภา

                             F  

ดุจแสงอาทิตย์แรงกล้า

                          C  

เมื่อเสียงแตรก้องทั่วฟ้า

           F                                  Bb

ยกเสียงขึ้น ร่วมฉลองปีของพระองค์


                                F     C     F  

และความรอดจากศิโยนจะเทลงมา


   F                       Bb

2.นี่เป็นเวลาของเอเสเคียล

       F            C        F  

กระดูกแห้งได้ฟื้นคืนชีวิต

        F                     Bb

และนี่เป็นเวลาของผู้รับใช้ ดาวิด

    F           C                  F  

รื้อฟื้นพระวิหาร การสรรเสริญ

     Am                        Dm  

และนี่เป็นเวลาเก็บเกี่ยวทุ่งนา

     Bb                  C  

ประชากรทุกคนทั่วโลกา

       F                          Bb

แต่เราเป็นคนงานที่ทรงเลือกไว้ให้รับใช้

        F        C                F  

ประกาศพระคำของพระเจ้า


        F         D#             Bb   F  

***ผู้ทรงอยู่นิรันดร์ และผู้เสด็จมา (X$7)

-4
bottom of page