NO.

89

เวลานี้เราจะถ่อมตัวลง

KEY

     G#              Fm

1. เวลานี้เราจะถ่อมตัวลง

        C#     D#                   G#

อธิษฐานแสวงหาพระพักตรของพระองค์

             C#     D#    Cm Fm

โปรดทรงชำระให้ ใจบริ สุทธิ์

   F#            D#

อภัยบาปผิดที่ได้ทำ


              C#                  D#

**แล้วพระองค์ จะทรงฟังคำ

        Cm    Fm

อ้อนวอนของเรา

          Bbm

และพระทัยพระองค์

    D#           G#

จะอยู่ด้วยกับเราเสมอ

        C#        D#      Cm  Fm

จะรักษาแผ่นดินของเราให้หาย

           C#                  D#      G#

เพื่อพระนามพระองค์ดำรงเป็นนิตย์


          G#                  Fm

2. ด้วยใจชอกช้ำ ใจที่อ่อนโรยแรง

       C#     D#                    G#

อธิษฐานแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์

             C#     D#   Cm Fm

โปรดทรงชำระให้ ใจบริสุทธิ์

   F#               D#

อภัยบาปผิดที่ได้ทำ

-4