top of page

NO.

089

เวลานี้เราจะถ่อมตัวลง

KEY

   G#                 Fm  

1. เวลานี้เราจะถ่อมตัวลง

        C#    D#                    G#

อธิษฐานแสวงหาพระพักตรของพระองค์

               C#   D#  Cm   Fm  

โปรดทรงชำระให้ ใจบริ สุทธิ์

   F#                 D#

อภัยบาปผิดที่ได้ทำ


                 C#              D#

**แล้วพระองค์ จะทรงฟังคำ

       Cm      Fm  

อ้อนวอนของเรา

             Bbm  

และพระทัยพระองค์

     D#           G#

จะอยู่ด้วยกับเราเสมอ

         C#      D#      Cm    Fm  

จะรักษาแผ่นดินของเราให้หาย

             C#                D#        G#

เพื่อพระนามพระองค์ดำรงเป็นนิตย์


            G#                Fm  

2. ด้วยใจชอกช้ำ ใจที่อ่อนโรยแรง

         C#   D#                    G#

อธิษฐานแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์

              C#    D#  Cm   Fm  

โปรดทรงชำระให้ ใจบริสุทธิ์

   F#                  D#

อภัยบาปผิดที่ได้ทำ

-4
bottom of page