NO.

286

โปรดนำไปถึงกางเขน

KEY

     Bb                    D#        Bb

1. พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตของข้า

Gm        Cm  F

ทรงเป็นสง่าราศี

Bb                    D#       Bb

อย่าให้ข้าลืมเรื่องมงกุฏหนาม

  Bb          F       Bb

โปรดนำไปถึงกางเขน


   Cm         F       Bb

* อย่าให้ข้าลืมเกทเสมนี

Cm        F         Bb

อย่าให้ข้าลืมความทรมาน

D#          Dm     Cm       Bb

อย่าให้ข้าลืมความรักอ่อนหวาน

Bb            F         Bb

โปรดนำไปถึงกางเขน


     Bb                      D#       Bb

2. ให้เห็นอุโมงค์ของพระองค์เจ้า

Gm       Cm         F

ที่พวกผู้หญิงโศกเศร้า

Bb                 D#

ที่ทูตสวรรค์พิทักษ์รักษา

Bb           F     Bb

เมื่อบรรจุในอุโมงค์


             Bb                D#     Bb

3. อยากเหมือนมารีย์ชาวมักดาลา

Gm          Cm   F

ที่นำเครื่องหอมบูชา

Bb                  D#           Bb

ขอให้ข้าเห็นอุโมงค์ว่างเปล่า

Bb             F       Bb

โปรดนำไปถึงกางเขน


    Bb                    D#       Bb

4. ให้ข้าเต็มใจแบกไม้กางเขน

Gm       Cm       F

ทุกวันจะแบกเดินตาม

Bb                    D#        Bb

ให้ข้าร่วมทุกข์กับพระเยซู

Bb                 F         Bb

เพราะพระองค์แบกแทนข้า

-4