NO.

115

โปรดเปิดตาฝ่ายวิญญาณ

KEY

     G                 D

1. ข้าแสวงหาพระองค์

     Em          Bm

พระผู้ทรงดำรงนิรันดร์

       C

พระองค์ไม่เคยแปรผัน

Bm

ทรงกำหนดคืนวัน

Am                 D

ไม่เคยลืมพระสัญญา


    G                    D

2. จิตใจโหยหาพระองค์

     Em             Bm

ความรักที่มั่นคงล้อมข้า

       C

พระคำที่ให้ความหวัง

  G/B

เต็มไปด้วยฤทธา

  Am7  Dsus  D

ข้าเข้ามาที่พระพักตร์


                 C                         D

** โปรดเปิดตาฝ่ายวิญญาณให้ข้าเห็น

             Bm                     Em

เปลี่ยนจิตใจ ข้าให้เป็นเหมือนพระองค์

          Am

เปิดบัญชรแห่งท้องฟ้า

D                       G

เทพระพรพระองค์ ลงมาให้เต็ม

           C                          D

โปรดให้คำ อธิษฐานและอ้อนวอน

  Bm                               Em

เป็นกลิ่นหอม ที่บัลลังก์ของพระองค์

           Am               D

โปรดทรงนำ ให้ชีวิตข้ามั่นคง

               G

ในทางพระองค์

-4