top of page

NO.

115

โปรดเปิดตาฝ่ายวิญญาณ

KEY

     G                    D  

1. ข้าแสวงหาพระองค์

      Em            Bm  

พระผู้ทรงดำรงนิรันดร์

       C  

พระองค์ไม่เคยแปรผัน

Bm  

ทรงกำหนดคืนวัน

Am                   D  

ไม่เคยลืมพระสัญญา


    G                      D  

2. จิตใจโหยหาพระองค์

        Em               Bm  

ความรักที่มั่นคงล้อมข้า

       C  

พระคำที่ให้ความหวัง

  G  

เต็มไปด้วยฤทธา

Am                   D  

ข้าเข้ามาที่พระพักตร์


                  C                              D  

** โปรดเปิดตาฝ่ายวิญญาณให้ข้าเห็น

              Bm                            Em  

เปลี่ยนจิตใจ ข้าให้เป็นเหมือนพระองค์

            Am  

เปิดบัญชรแห่งท้องฟ้า

D                             G  

เทพระพรพระองค์ ลงมาให้เต็ม

           C                                D  

โปรดให้คำ อธิษฐานและอ้อนวอน

  Bm                                      Em  

เป็นกลิ่นหอม ที่บัลลังก์ของพระองค์

           Am                    D  

โปรดทรงนำ ให้ชีวิตข้ามั่นคง

                G  

ในทางพระองค์

-4
bottom of page