top of page

NO.

115

โปรดเปิดตาฝ่ายวิญญาณ

KEY

     G#                  D#

1. ข้าแสวงหาพระองค์

      Fm            Cm  

พระผู้ทรงดำรงนิรันดร์

       C#

พระองค์ไม่เคยแปรผัน

Cm  

ทรงกำหนดคืนวัน

Bbm                   D#

ไม่เคยลืมพระสัญญา


    G#                    D#

2. จิตใจโหยหาพระองค์

        Fm               Cm  

ความรักที่มั่นคงล้อมข้า

       C#

พระคำที่ให้ความหวัง

  G#

เต็มไปด้วยฤทธา

Bbm                   D#

ข้าเข้ามาที่พระพักตร์


                  C#                            D#

** โปรดเปิดตาฝ่ายวิญญาณให้ข้าเห็น

              Cm                            Fm  

เปลี่ยนจิตใจ ข้าให้เป็นเหมือนพระองค์

            Bbm  

เปิดบัญชรแห่งท้องฟ้า

D#                           G#

เทพระพรพระองค์ ลงมาให้เต็ม

           C#                              D#

โปรดให้คำ อธิษฐานและอ้อนวอน

  Cm                                      Fm  

เป็นกลิ่นหอม ที่บัลลังก์ของพระองค์

           Bbm                    D#

โปรดทรงนำ ให้ชีวิตข้ามั่นคง

                G#

ในทางพระองค์

-3
bottom of page