top of page

NO.

119

ข้าจะร้องออกพระนาม

KEY

Intro: F  / C  / Gm  / Bb

     F  

1. จากดวงใจไปทั้งโลกา

          C  

ข้าประกาศพระนามสรรเสริญพระองค์

      Gm        Bb

พระเยซู พระเยซู

F  

หนึ่งนามเดียวชนะความตาย

         C  

ผู้ยกบาปมากมายให้คนทุกคน

      Gm       Bb

พระเยซู พระเยซู


          F                    C  

* ข้าจะร้อง ออกพระนาม

            Dm                 Bb

น่าเกรงขาม พระองค์ผู้ยิ่งใหญ่

         F                  C  

มอบชีวิต เปลี่ยนดวงใจ

      Gm       Am        Bb  C        F  

พระเยซู พระเยซู พระเยซู เป็นพระเจ้า


    F  

2. ผู้ครอบครองสวรรค์โลกา

             C  

พระองค์คือราชาแห่งนิรันดร์กาล

       Gm      Bb

พระเยซู พระเยซู

F  

หนึ่งทางเดียวถึงพระบิดา

        C  

ผู้ทรงไถ่เรามาจากความมืดมน

      Gm        Bb

พระเยซู พระเยซู

+5
bottom of page