top of page

NO.

016

ความสุขอยู่ในใจฉัน

KEY

             G  

1: ความสุขอยู่ในใจฉัน

        D  

ความสุขอยู่ในใจเธอ

       G                  D                  G  

ความสุข  อยู่ในใจฉัน  และในใจเธอ


             C               G  

*ลาลาลาลา  ลาลาลาลา

             D                G  

ลาลาลาลา  ลาลาลาลา  ลาลา

             C               G  

*ลาลาลาลา  ลาลาลาลา

           D                D         G  

ลาลาลาลา  ลาลาลาลา  ลาลา


         G  

2: พระคริสต์อยู่ในใจฉัน

       D  

พระคริสต์อยู่ในใจเธอ

     G                  D                  G  

พระคริสต์ อยู่ในใจฉัน และในใจเธอ

+5
bottom of page