top of page

NO.

016

ความสุขอยู่ในใจฉัน

KEY

             G#

1: ความสุขอยู่ในใจฉัน

        D#

ความสุขอยู่ในใจเธอ

       G#                D#                G#

ความสุข  อยู่ในใจฉัน  และในใจเธอ


             C#             G#

*ลาลาลาลา  ลาลาลาลา

             D#              G#

ลาลาลาลา  ลาลาลาลา  ลาลา

             C#             G#

*ลาลาลาลา  ลาลาลาลา

           D#              D#       G#

ลาลาลาลา  ลาลาลาลา  ลาลา


         G#

2: พระคริสต์อยู่ในใจฉัน

       D#

พระคริสต์อยู่ในใจเธอ

     G#                D#                G#

พระคริสต์ อยู่ในใจฉัน และในใจเธอ

+6
bottom of page