top of page

NO.

301

ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง

KEY

          Gm  

1.ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง

            Gm  

เป็นหนทางให้ไปสู่สวรรค์

             Gm  

ความการุณ พระคุณ พระธรรม

                 C                           Gm  

สมควรเราท่านสรร(ระ)เสริญโมทนา

         Cm       Bb

พระบิดา พระบุตรา

             D              Gm  

พระวิญญาณอันเลิศล้ำ

           Cm  

พรพระองค์ที่ทรงประทาน

                D                    Gm  

ให้เป็นประจำชื่นฉ่ำในฤทธิ์เดชา


           Gm                         Gm  

*ในพระนามพระเยซู ทรงเอ็นดูชาวประชา

         Bb               Gm  

ความบาปที่เราเคยทำ

            Cm               Gm  

เป็นประจำพระองค์ทรงไถ่

Gm                     Cm        Bb

แม้ซิมีมลทิน ไผดูหมิ่นก็ช่าง ไผ่

                  Cm            Gm  

พระองค์ทรงชัยอภัยพวกเรา

              Cm           Gm  

ความซึมเศร้าพวกเราหายไป


           Gm  

2.จะมีใครที่ไหนกันเล่า

           Gm  

นำพวกเราช่วยประชารอดพ้น

            Gm  

ทำความดีไม่มีสักคน

             C                               Gm  

ที่จะช่วยตนให้หลุดพ้นจากความตาย

       Cm          Bb                 D       Gm  

ไม่มีวันจะหลุดหายจากความตายไปได้เลย

        Cm  

พระเยซูเป็นผู้ชดเชย

                D                           Gm  

น้ำคำพร่ำเอ่ยไม่เคยเลยลืมพวกเรา

+5
bottom of page