top of page

NO.

327

จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า

KEY

    F#                                          C#

1. จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า อยู่ทุกเวลา

B                             C#            F#

จงชื่นชมยินดีในพระองค์ อยู่เสมอไป

F#                                           C#

จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า อยู่ทุกเวลา

B                            C#                   F#

จงชื่นชมยินดีในพระองค์ พระเจ้าของเรา


   B  

*อย่าให้ท่านทุกข์ร้อนในสิ่งใด

        Bbm                    D#m  

แต่จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์

       G#m   

ด้วยการอธิษฐาน

      C#                         F#   F#7

และการวิงวอนขอบพระคุณ

B  

แล้วสันติสุขในพระเจ้า

          Bbm                         D#m  

จะคุ้มครองความคิดและจิตใจ

    G#m                   B          C#   F#

ให้ท่านพักสงบ ในองค์พระเยซูผู้เดียว

+6
bottom of page