top of page

NO.

327

จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า

KEY

    F                                            C  

1. จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า อยู่ทุกเวลา

Bb                           C              F  

จงชื่นชมยินดีในพระองค์ อยู่เสมอไป

F                                             C  

จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า อยู่ทุกเวลา

Bb                          C                     F  

จงชื่นชมยินดีในพระองค์ พระเจ้าของเรา


   Bb

*อย่าให้ท่านทุกข์ร้อนในสิ่งใด

        Am                    Dm  

แต่จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์

       Gm   

ด้วยการอธิษฐาน

      C                           F     F7  

และการวิงวอนขอบพระคุณ

Bb

แล้วสันติสุขในพระเจ้า

          Am                         Dm  

จะคุ้มครองความคิดและจิตใจ

    Gm                   Bb        C     F  

ให้ท่านพักสงบ ในองค์พระเยซูผู้เดียว

+5
bottom of page