NO.

327

จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า

KEY

    E                                            B  

1. จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า อยู่ทุกเวลา

A                             B              E  

จงชื่นชมยินดีในพระองค์ อยู่เสมอไป

E                                             B  

จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า อยู่ทุกเวลา

A                            B                     E  

จงชื่นชมยินดีในพระองค์ พระเจ้าของเรา


   A  

*อย่าให้ท่านทุกข์ร้อนในสิ่งใด

        G#m                    C#m  

แต่จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์

       F#m   

ด้วยการอธิษฐาน

      B                           E     E7  

และการวิงวอนขอบพระคุณ

A  

แล้วสันติสุขในพระเจ้า

          G#m                         C#m  

จะคุ้มครองความคิดและจิตใจ

    F#m                   A          B     E  

ให้ท่านพักสงบ ในองค์พระเยซูผู้เดียว

+4