NO.

344

ชีวิตนี้

KEY

C#                     F#

1. พระเยซู  เรานมัสการ

Bbm                       G#

ให้พระองค์เป็นที่สรรเสริญบูชา

         C#               G#

ในชีวิตข้า มีเพียงผู้เดียว

Bbm                   G#

ที่เติมเต็มใจข้า คือรักพระองค์


Bbm               G#                  F#

* ทั้งชีวิตมอบให้พระองค์ เพียงผู้เดียว

Bbm          G#              F#

และไม่มีสิ่งใดที่จะพรากข้า

                G#      G#7

ไปจากพระองค์...โฮ้ว….


       C#  G#  Bbm              G#

** ชีวิต นี้  ข้ามอบให้พระองค์

   C#  G#    Bbm               G#

ชีวิต นี้    ข้าสรรเสริญพระองค์

        Bbm        G# 

ตลอดวันเวลาที่ข้าต้องผ่าน

  F#                C#

เรื่องราวที่โหดร้าย

          Bbm                 G#

ไม่หวั่นกลัวพระองค์ทรงนำข้าไป

     F#        G#              C#

ถึงเส้นชัย  ฮู้ว...ของพระองค์

+6