top of page

NO.

344

ชีวิตนี้

KEY

C                      F  

1. พระเยซู  เรานมัสการ

Am                            G  

ให้พระองค์เป็นที่สรรเสริญบูชา

          C                 G  

ในชีวิตข้า มีเพียงผู้เดียว

Am                      G  

ที่เติมเต็มใจข้า คือรักพระองค์


Am               G                      F  

* ทั้งชีวิตมอบให้พระองค์ เพียงผู้เดียว

Am          G                 F  

และไม่มีสิ่งใดที่จะพรากข้า

                 G       G7  

ไปจากพระองค์...โฮ้ว….


     C    G   Am              G  

** ชีวิต นี้  ข้ามอบให้พระองค์

 C    G    Am                 G  

ชีวิต นี้    ข้าสรรเสริญพระองค์

          Am        G   

ตลอดวันเวลาที่ข้าต้องผ่าน

  F                C  

เรื่องราวที่โหดร้าย

           Am                   G  

ไม่หวั่นกลัวพระองค์ทรงนำข้าไป

     F        G                 C  

ถึงเส้นชัย  ฮู้ว...ของพระองค์

+5
bottom of page