NO.

344

ชีวิตนี้

KEY

B                      E  

1. พระเยซู  เรานมัสการ

G#m                            F#

ให้พระองค์เป็นที่สรรเสริญบูชา

          B                 F#

ในชีวิตข้า มีเพียงผู้เดียว

G#m                      F#

ที่เติมเต็มใจข้า คือรักพระองค์


G#m               F#                    E  

* ทั้งชีวิตมอบให้พระองค์ เพียงผู้เดียว

G#m          F#               E  

และไม่มีสิ่งใดที่จะพรากข้า

                 F#     F#7

ไปจากพระองค์...โฮ้ว….


     B    F# G#m              F#

** ชีวิต นี้  ข้ามอบให้พระองค์

 B    F#  G#m                 F#

ชีวิต นี้    ข้าสรรเสริญพระองค์

          G#m        F# 

ตลอดวันเวลาที่ข้าต้องผ่าน

  E                B  

เรื่องราวที่โหดร้าย

           G#m                   F#

ไม่หวั่นกลัวพระองค์ทรงนำข้าไป

     E        F#               B  

ถึงเส้นชัย  ฮู้ว...ของพระองค์

+4