top of page

NO.

132

ตลอดชีวิต

KEY

    C#                    Bbm  

1. พระเจ้า พระบิดานิรันดร์

                  F#    Fm      G#

พระองค์เท่านั้น ที่ข้านมัสการ

       C#                    Bbm  

พระเยซู ผู้เป็นความ หวังของใจ

             F#      Fm                G#

ข้าพึ่งอาศัย เชื่อในพระองค์เท่านั้น


            F#          G#            Fm  

* พระเมตตา หลั่งมาดั่งฝนชุ่มฉ่ำ

      Bbm               D#m  

เมื่อเดินในน้ำพระทัย

     G#             C#            G#m    C#

ข้าจะวางใจพระองค์ตลอดไป

        F#                 G#                 Fm  

ความรักพระองค์ มั่นคงโอบล้อมตัวข้า

  Bbm                D#m      G#             C#

ตลอดชีวิตข้างหน้า จะขอพึ่งพาพระคุณ

(ชีวิตที่เหลือข้างหน้า จะขอพึ่งพาพระคุณ)

+6
bottom of page