top of page

NO.

132

ตลอดชีวิต

KEY

    C                      Am  

1. พระเจ้า พระบิดานิรันดร์

                  F      Em      G  

พระองค์เท่านั้น ที่ข้านมัสการ

       C                      Am  

พระเยซู ผู้เป็นความ หวังของใจ

             F        Em                G  

ข้าพึ่งอาศัย เชื่อในพระองค์เท่านั้น


            F            G              Em  

* พระเมตตา หลั่งมาดั่งฝนชุ่มฉ่ำ

      Am               Dm  

เมื่อเดินในน้ำพระทัย

     G               C              Gm    C  

ข้าจะวางใจพระองค์ตลอดไป

        F                   G                   Em  

ความรักพระองค์ มั่นคงโอบล้อมตัวข้า

  Am                Dm      G               C  

ตลอดชีวิตข้างหน้า จะขอพึ่งพาพระคุณ

(ชีวิตที่เหลือข้างหน้า จะขอพึ่งพาพระคุณ)

+5
bottom of page