top of page

NO.

132

ตลอดชีวิต

KEY

    B                      G#m  

1. พระเจ้า พระบิดานิรันดร์

                  E      D#m      F#

พระองค์เท่านั้น ที่ข้านมัสการ

       B                      G#m  

พระเยซู ผู้เป็นความ หวังของใจ

             E        D#m                F#

ข้าพึ่งอาศัย เชื่อในพระองค์เท่านั้น


            E            F#            D#m  

* พระเมตตา หลั่งมาดั่งฝนชุ่มฉ่ำ

      G#m               C#m  

เมื่อเดินในน้ำพระทัย

     F#             B              F#m    B  

ข้าจะวางใจพระองค์ตลอดไป

        E                   F#                 D#m  

ความรักพระองค์ มั่นคงโอบล้อมตัวข้า

  G#m                C#m      F#             B  

ตลอดชีวิตข้างหน้า จะขอพึ่งพาพระคุณ

(ชีวิตที่เหลือข้างหน้า จะขอพึ่งพาพระคุณ)

+4
bottom of page