top of page

NO.

410

เสียงของพระองค์

KEY

    F                                      Gm  

1. มองจงมองที่กว้างไกลออกไป

                             Am  

สีทองของทุ่งนาสุกใส

                                      Bb

พร้อมแล้วเพื่อพวกเราทําการ

F                         Gm  

อํานาจทั้งสิ้นที่ในสวรรค์

                              Am  

อํานาจทั้งสิ้นในโลกนั้น

                           C  

มีอยู่กับองค์พระเยซู


    Bb                             C  

*เสียงของพระองค์ดังขึ้นแล้ว

F                               Bb

พร้อมออกทัพประจัญบาน

Bb                              F                    C  

เสียงของพระองค์เรียกชื่อให้เข้าประจำการ


              F                  Bb

**นี่เป็นเวลาที่เราจะลุกขึ้นยืน

                    Gm                  C  

ออกเดินตามบัญชาแม่ทัพของเรา

            Dm                   G  

พระเยซูทรงเป็นแม่ทัพผู้เกรียงไกร

                Bb

จะทรงนําเราไป

               Gm      C         F  

เพราะนี่คือเวลาของพระองค์


      F                                   Gm  

2. มองจงมองที่กว้างไกลออกไป

                            Am  

สีทองของทุ่งนาสุกใส

                                       Bb

พร้อมแล้วเพื่อพวกเราทําการ

+6
bottom of page