top of page

NO.

335

ข้าเชื่อวางใจ

KEY

                       A  

1. พระองค์เป็นแสง ทรงเป็นกำลัง

          D              E  

ดุจดั่งศิลา ที่ข้าพึ่งพิง

                A  

ข้าจะสรรเสริญ ชูมือของข้า

                  D           E  

ด้วยสุดดวงใจ ถวายพระองค์


      F#m   D         E                A  

*ข้าจะมั่งคง ชั่วนิรันดร์ ขอเชื่อวางใจ


                 D     A            F#m    C#m  

**ทรงเข้มแข็งมั่นคง แม้ข้าจะหลงไป

            D    E                  A  

พระองค์รักอภัย ข้าขอสรรเสริญ

       D    A               F#m     C#m  

ข้านมัสการ องค์พระเจ้ายิ่งใหญ่

             D        E            A  

ทรงประทานทุกสิ่ง ข้าเชื่อวางใจ


                         A                     A  

2. ด้วยเพลงสรรเสริญ จากใจของข้า

                  D             E  

ประทานกำลัง ให้ข้าทุกวัน

                 A                A  

เทิดทูนพระองค์ ด้วยคำสรรเสริญ

             D                 E  

เมื่อมีปัญหา ทรงช่วยบรรเทา


                 D                          E  

***ในความรัก พระองค์ไม่เคยเสื่อมคลาย

                         D  

ความรักไม่มีวันคลาย

                         E  

พระองค์ไม่เคยเปลี่ยนไป

                    D                        E  

ความรักพระองค์ แม้ข้าผิดพลั้งมากมาย

                          D  

พระองค์ทรงให้อภัย

                         E  

พระองค์ไม่เคยเปลี่ยนไป...

            A  

(ข้าเชื่อวางใจ)

-3
bottom of page