top of page

NO.

018

จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด

KEY

    E                     E  

1. จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด

               E         E  

เปล่งเสียงโห่ร้องถวาย

    E                C#m  

จงเข้าไปในพระวิหาร

         F#m           B  

และนมัสการพระองค์

E                       E  

พระ...องค์ทรงสร้างทุกสิ่ง

          G#m          C#m  

ขึ้นด้วยฝี พระ หัตถ์

      F#m  

พระนามพระองค์ยิ่งใหญ่

                   B  

สมควรสรรเสริญ


             A           E  

***ให้ทุกสิ่งที่อยู่ใต้ฟ้า

             A                      E  

ร้องสรรเสริญพระนามพระองค์

            A                          F#m        B  

ยกย่องความยิ่งใหญ่  ของพระองค์ร่วมกัน

              A              E  

ร้องเพลงและเต้นรำถวาย

         A                        E  

สรรเสริญพระนามเกรียงไกร

         A               B                     E  

ทุก ๆ สิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระเจ้า

-3
bottom of page