top of page

NO.

544

ฉายา

KEY

     B                     G#m  

1. แล้วพระเจ้าตรัสว่า

          C#m                     F#

ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเรา

B                   G#m  

ตามอย่างของเรา

     C#m                             F#

ให้ครอบครองฝูงปลาในทะเล

B                 G#m    C#m           F#

ฝูงนกในท้องฟ้าและฝูงสัตว์ใช้งาน

           B                         G#m  

ให้ปกครองแผ่นดินโลกทั้งหมด

                C#m               F#

และสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิด

            B  

บนแผ่นดินทั้งหมด


            E             F#

***พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์

       D#m          G#m  

ขึ้นตามพระฉายาพระองค์

C#m             F#            B  

ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น…

-3
bottom of page