top of page

NO.

369

ฑูตสวรรค์เบื้องบนบรรเลง

KEY

     E                   B        E   

1. ทูตสวรรค์เบื้องบนบรรเลง

E      B     E             B     E  

ด้วยเสียงเพลงเพราะแห่งราตรี

E                  B    E  

ฝ่ายขุนเขาโต้ตอบวจี

E     B   E     B          E  

ความยินดีสะท้อนกลับไป


     E   C# F#m   B   E   F#m   B  

***กลอ.....................................ริ อา

E       B     E      A    E    B  

อิน - เอ็ก - เซล - ซิส - เด…โอ

E   C# F#m   B   E   F#m   B  

กลอ.....................................ริ อา

E      B     E     A    E    B    E  

อิน - เอ็ก - เซล - ซิส - เด…….โอ


    E             B       E  

2. เมษบาลฉลองอะไร

E   B    E       B        E  

ช่างสุขใจร้องเพลงชื่นบาน

E               B         E   

เห็นอะไรจงได้กล่าวมา

E    B   E       B     E  

ข่าวนั้นหนาที่ท่านได้ยิน


     E                 B          E  

3. เทพาชวนเฝ้าเจ้าประเสริฐ

 E   B   E        B     E  

พระบังเกิด ณ เบธเลเฮม

E                 B          E   

เชิญมาบูชาพระคริสต์เจ้า

E   B   E      B          E  

คุกเข่าเฝ้ากษัตริย์เกิดใหม่


     E                    B        E  

4. โอ้..องค์พระเจ้าในรางหญ้า

E   B   E        B      E  

เทวาสรรเสริญบนสวรรค์

 E                B         E   

มารีย์และโยเซฟช่วยพลัน

E   B   E       B          E  

เรารักกันสรรเสริญพระองค์

-3
bottom of page