top of page

NO.

369

ฑูตสวรรค์เบื้องบนบรรเลง

KEY

     F                   C        F   

1. ทูตสวรรค์เบื้องบนบรรเลง

F      C     F             C     F  

ด้วยเสียงเพลงเพราะแห่งราตรี

F                  C    F  

ฝ่ายขุนเขาโต้ตอบวจี

F     C   F     C          F  

ความยินดีสะท้อนกลับไป


     F   D   Gm   C   F   Gm   C  

***กลอ.....................................ริ อา

F       C     F      Bb  F    C  

อิน - เอ็ก - เซล - ซิส - เด…โอ

F   D   Gm   C   F   Gm   C  

กลอ.....................................ริ อา

F      C     F     Bb  F    C    F  

อิน - เอ็ก - เซล - ซิส - เด…….โอ


    F             C       F  

2. เมษบาลฉลองอะไร

F   C    F       C        F  

ช่างสุขใจร้องเพลงชื่นบาน

F               C         F   

เห็นอะไรจงได้กล่าวมา

F    C   F       C     F  

ข่าวนั้นหนาที่ท่านได้ยิน


     F                 C          F  

3. เทพาชวนเฝ้าเจ้าประเสริฐ

 F   C   F        C     F  

พระบังเกิด ณ เบธเลเฮม

F                 C          F   

เชิญมาบูชาพระคริสต์เจ้า

F   C   F      C          F  

คุกเข่าเฝ้ากษัตริย์เกิดใหม่


     F                    C        F  

4. โอ้..องค์พระเจ้าในรางหญ้า

F   C   F        C      F  

เทวาสรรเสริญบนสวรรค์

 F                C         F   

มารีย์และโยเซฟช่วยพลัน

F   C   F       C          F  

เรารักกันสรรเสริญพระองค์

-2
bottom of page