top of page

NO.

132

ตลอดชีวิต

KEY

    E                      C#m  

1. พระเจ้า พระบิดานิรันดร์

                  A      G#m      B  

พระองค์เท่านั้น ที่ข้านมัสการ

       E                      C#m  

พระเยซู ผู้เป็นความ หวังของใจ

             A        G#m                B  

ข้าพึ่งอาศัย เชื่อในพระองค์เท่านั้น


            A            B              G#m  

* พระเมตตา หลั่งมาดั่งฝนชุ่มฉ่ำ

      C#m               F#m  

เมื่อเดินในน้ำพระทัย

     B               E              Bm    E  

ข้าจะวางใจพระองค์ตลอดไป

        A                   B                   G#m  

ความรักพระองค์ มั่นคงโอบล้อมตัวข้า

  C#m                F#m      B               E  

ตลอดชีวิตข้างหน้า จะขอพึ่งพาพระคุณ

(ชีวิตที่เหลือข้างหน้า จะขอพึ่งพาพระคุณ)

-3
bottom of page