NO.

56

พระเจ้ายิ่งใหญ่

KEY

C#7                F#                       B

1. พระองค์เจ้าข้า ข้าเฝ้ามองดูด้วยยำเกรง

                    F#       C#7           F#

เพราะพระองค์เอง เป็นผู้สร้างจักรวาล

C#7         F#                             B

เมื่อมองดูดาว เมื่อคราวยินเสียงฟ้าคำราม

               F#          C#               F#

เห็นฝีพระหัตถ์ ของพระองค์บนท้องฟ้า


C#7                F#

***จิตข้าสรรเสริญ

      B                F#      D#m

พระเจ้าองค์พระผู้ช่วย

                C# (C#7)             F#  C#

พระเจ้ายิ่งใหญ่    พระเจ้ายิ่งใหญ่ (X2)


C#7             F#                       B

2. เมื่อข้าคิดถึง พระเจ้าผู้ไม่ทรงเสียดาย

                   F#      C#7          F#

พระบุตรองค์เดียว เสด็จมาเป็นผู้ไถ่

C#7      F#                          B

ถูกทรมาน ตรึงไว้บนกางเขนเพื่อข้า

                F#      C#                  F#

ข้าขอบพระคุณ ที่พระองค์ทรงเมตตา


C#7                    F#

3. พระคริสต์กลับมา

                           B

ด้วยเสียงแตรดังก้องเวหา

             F#         C#7           F#

เพื่อมารับข้ากลับไปอยู่ในเมืองฟ้า

C#7           F#                      B

ข้าจะกราบลงที่พระบาทาด้วยถ่อมใจ

                 F#         C#             F#

และสรรเสริญว่า พระเจ้าของข้ายิ่งใหญ่

-3