top of page

NO.

056

พระเจ้ายิ่งใหญ่

KEY

C#7                F#                         B  

1. พระองค์เจ้าข้า ข้าเฝ้ามองดูด้วยยำเกรง

                       F#     C#7           F#

เพราะพระองค์เอง เป็นผู้สร้างจักรวาล

C#7          F#                                B  

เมื่อมองดูดาว เมื่อคราวยินเสียงฟ้าคำราม

                F#         C#                  F#

เห็นฝีพระหัตถ์ ของพระองค์บนท้องฟ้า


C#7              F#

***จิตข้าสรรเสริญ

       B                  F#      D#m  

พระเจ้าองค์พระผู้ช่วย

                C# (C#7)              F#  C#

พระเจ้ายิ่งใหญ่    พระเจ้ายิ่งใหญ่ (X2)


C#7            F#                         B  

2. เมื่อข้าคิดถึง พระเจ้าผู้ไม่ทรงเสียดาย

                     F#     C#7            F#

พระบุตรองค์เดียว เสด็จมาเป็นผู้ไถ่

C#7    F#                            B  

ถูกทรมาน ตรึงไว้บนกางเขนเพื่อข้า

                  F#    C#                  F#

ข้าขอบพระคุณ ที่พระองค์ทรงเมตตา


C#7                   F#

3. พระคริสต์กลับมา

                             B  

ด้วยเสียงแตรดังก้องเวหา

               F#      C#7           F#

เพื่อมารับข้ากลับไปอยู่ในเมืองฟ้า

C#7           F#                        B  

ข้าจะกราบลงที่พระบาทาด้วยถ่อมใจ

                    F#      C#                 F#

และสรรเสริญว่า พระเจ้าของข้ายิ่งใหญ่

-3
bottom of page