top of page

NO.

525

พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่

KEY

          F#                     B           F#

1:เมื่อจิตใจข้า ร้าวปวดร้อนเหลือทน

       F#             C#   F#

จะร้องเพลงไพเราะไม่ได้

          F#    D#m          G#m     B  

เมื่อภาระถมทับ ดวงใจต้องระทม

          F#     C#           F#

พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่


           C#                     F#

***พระองค์ทรงห่วง พระองค์ทรงห่วง

       C#        G#              C#

เมื่อข้าเศร้า พระองค์ทรงห่วง

         F#          D#m  

กลางวันอ่อนระอาใจ

         G#m      C#

กลางคืนเมื่อยล้ากาย

    F#     C#       F#

ข้ารู้พระองค์ทรงห่วง


          F#                         B        F#

2: เมื่อใจมืดมัว เกิดความกลัวนักหนา

    F#        C#      F#

 มีภัยพิบัติรอบตัวข้า

          F#        D#m                 G#m       B  

เมื่อสว่างกลางวัน กลับกลายเป็นกลางคืน

          F#     C#           F#

พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่


            F#                  B    F#

3: เมื่อผู้ที่รัก ต้องอำลาจากโลก

      F#          C#         F#

จิตใจของข้าแสนเศร้าโศก

          F#    D#m               G#m       B  

ใจข้าจวนจะแตก ทรวงอกจวนจะแยก

          F#     C#           F#

พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่

-3
bottom of page