top of page

NO.

525

พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่

KEY

          F                       Bb         F  

1:เมื่อจิตใจข้า ร้าวปวดร้อนเหลือทน

       F               C     F  

จะร้องเพลงไพเราะไม่ได้

          F      Dm          Gm     Bb

เมื่อภาระถมทับ ดวงใจต้องระทม

          F       C             F  

พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่


           C                       F  

***พระองค์ทรงห่วง พระองค์ทรงห่วง

       C          G                C  

เมื่อข้าเศร้า พระองค์ทรงห่วง

         F            Dm  

กลางวันอ่อนระอาใจ

         Gm      C  

กลางคืนเมื่อยล้ากาย

    F       C         F  

ข้ารู้พระองค์ทรงห่วง


          F                           Bb      F  

2: เมื่อใจมืดมัว เกิดความกลัวนักหนา

    F          C        F  

 มีภัยพิบัติรอบตัวข้า

          F          Dm                 Gm       Bb

เมื่อสว่างกลางวัน กลับกลายเป็นกลางคืน

          F       C             F  

พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่


            F                    Bb  F  

3: เมื่อผู้ที่รัก ต้องอำลาจากโลก

      F            C           F  

จิตใจของข้าแสนเศร้าโศก

          F      Dm               Gm       Bb

ใจข้าจวนจะแตก ทรวงอกจวนจะแยก

          F       C             F  

พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่

-4
bottom of page