top of page

NO.

525

พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่

KEY

          E                       A           E  

1:เมื่อจิตใจข้า ร้าวปวดร้อนเหลือทน

       E               B     E  

จะร้องเพลงไพเราะไม่ได้

          E      C#m          F#m     A  

เมื่อภาระถมทับ ดวงใจต้องระทม

          E       B             E  

พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่


           B                       E  

***พระองค์ทรงห่วง พระองค์ทรงห่วง

       B          F#              B  

เมื่อข้าเศร้า พระองค์ทรงห่วง

         E            C#m  

กลางวันอ่อนระอาใจ

         F#m      B  

กลางคืนเมื่อยล้ากาย

    E       B         E  

ข้ารู้พระองค์ทรงห่วง


          E                           A        E  

2: เมื่อใจมืดมัว เกิดความกลัวนักหนา

    E          B        E  

 มีภัยพิบัติรอบตัวข้า

          E          C#m                 F#m       A  

เมื่อสว่างกลางวัน กลับกลายเป็นกลางคืน

          E       B             E  

พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่


            E                    A    E  

3: เมื่อผู้ที่รัก ต้องอำลาจากโลก

      E            B           E  

จิตใจของข้าแสนเศร้าโศก

          E      C#m               F#m       A  

ใจข้าจวนจะแตก ทรวงอกจวนจะแยก

          E       B             E  

พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่

-5
bottom of page